élet

A teremtés

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.  1Mózes 1,1;27

Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tièd legyen a dicsőség a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.  Jelenések 4,11

Isten mondja: „Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek.”  Ézsaiás 43,6-7


Az emberek elveszítették tiszteletüket Istennél

Nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki keresse Istent. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.  Róma 3,10-11;23

Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.  Róma 5,12

A bűn zsoldja a halál.  Róma 6,23


Isten megajándékozza a világot szeretetével

Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten e világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.  1János 4,9-10

Jó lelet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.       1Timótheus 1,13-15


Jézus Krisztus élete a földön

A názáreti Jézust felkente az Isten Szent szellemmel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.                   Apostolok cselekedetei 10,38

Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított minden féle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.   Máté 9,35-36

Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!   János 1,29


Hogyan lehet egy embert megmenteni?

Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.  Ézsaiás 55,6-7

Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek.             Apostolok cselekedetei 3,19

Jézus elment Galileába, és így hirdette Isten evangéliumát: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”  Márk 1,14-15


Csak Jézus Krisztus tudja az embert megmenteni

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében.
1Timótheus 2,5-6

Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.   Apostolok cselekedetei 4,12

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak is én általam.”   János 14,6


Miért kellett Jézus Krisztus váltságunkért meghaljon?

A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.  Ézsaiás 53,5-6

Az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.   Lukács 24,7

Ő benne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából.   Efézus 1,7


Egyedül a hit

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.  Zsidók 11,6

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.  Róma 10,9-10

Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.   Róma 10,13


Egyedül Isten kegyelme

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.   Efézus 2,8-10

Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.   Róma 3,20;24


Kezd el az életet Jézus Krisztussal

Valld meg bűneidet
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.   1János 1,9

Fogadd el hálásan a bűnbocsánatot
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. A tenger mélyére dobja minden vétkünket!   Mikeás 7,18-19-ből


Imádságom

„Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy szeretsz és meghaltál a bűneimért. Megértettem, hogy eddig én rendelkeztem az életemmel, és nélküled éltem. Felismertem, hogy bűnös vagyok, és szükségem van a bűneim bocsánatára. (Itt nevezd meg Jézus Krisztusnak konkrétan, hogyan szegted meg Isten parancsait.) Úr Jézus, bocsáss meg. Szeretnék megtérni, és nem akarom úgy folytatni az életemet, ahogy eddig éltem, hanem mostantól fogva szeretni téged, örömödre szolgälni és akaratodat tenni. Úr Jézus, kérlek, vedd át az uralmat az életem felett, és formálj át olyanná, amilyennek látni szeretnél. A te dicsőségedre akarok élni. Ámen.”


Jézus Krisztussal élni

Olvasd naponta a Bibliát, Isten Igéjét
Jézus Krisztus mondja: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet.”   János 14,23-ból

Beszélgess minden nap imádságaidban Jézus Krisztussal
Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.    1János 5,14

Engedd, hogy a Szent Szellem hatására életed megváltozzon
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.   Galata 5,22


Die Texte unter dem Menüpunkt “Leben” wurden uns freundlicherweise aus dem gleichnamingen Kalender “Leben” in sämtlichen Sprachen von Mission für Süd-Ost-Europa (MSOE) e. V., Postfach 11 11 01, 57081 Siegen, http://www.msoe.org zur Verfügung gestellt.