życie

Stworzenie

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
Księga Rodzaju 1:1,27

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało [to] i zostało stworzone.
Apokalipsa Jana 4:11

Bóg mówi: „Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem.”
Księga Izajasza 43:6,7


Ludzie stracili u Boga godność

Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli.
Rzymian 3:10-12

Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Rzymian 5:12

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.
Rzymian 6:23


Bóg obdarzył świat swoją miłością

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
I Jana 4:9,10

Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.
I Tymoteusza 1:13-15


Życie Jezusa Chrystusa na ziemi

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
Dzieje Apostolskie 10:38

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
Ew. Mateusza 9:35-36

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
Ew. Jana 1:29


Jak człowiek może zostać ocalony?

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu.
Księga Izajasza 55:6-7

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone.
Dzieje Apostolskie 3:19

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!
Ew. Marka 1:14-15


Tylko Jezus Chrystus jest ratunkiem dla ludzi

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie.
I Tymoteusza 2:5-6

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Dzieje Apostolskie 4:12

Jezus Chrystus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”
Ew. Jana 14:6


Dlaczego Jezus Chrystus musiał umrzeć?

Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich.
Księga Izajasza 53:5-6

Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Ew. Łukasza 24:7

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.
Efezjan 1:7


Sama wiara

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
Hebrajczyków 11:6

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, ze Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznanie jej ustami – do zbawienia.
Rzymian 10:9-10

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Rzymian 10:13


Sama łaska Boga

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Efezjan 2:8-10

Jako że dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. A dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.
Rzymian 3:20,24


Rozpocznij życie z Jezusem Chrystusem

Wyznaj swoje grzechy
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
I List Jana 1:9

Z wdzięcznością przyjmij przebaczenie
Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy.
Micheasza 7:18-19


Moja modlitwa

„Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że mnie kochasz, i że spłaciłeś mój dług. Zdałem sobie sprawę, że do tej chwili, ja sam decydowałem o swoim życiu i byłem z dala od Ciebie. Zrozumiałem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję przebaczenia grzechów (wymień Jezusowi Chrystusowi, w czym konkretnie zawiniłeś, przekroczyłeś Boże przykazania). Panie Jezu przebacz mi moje winy.
Chcę się odwrócić od starego życia i od dzisiaj kochać Cię i cieszyć się, wykonując Twoją wolę. Panie Jezu przejmij panowanie nad moim życiem i kształtuj mnie tak jak Ty chcesz. Pragnę żyć dla Twojej chwały. Amen.”


Żyć z Jezusem Chrystusem

Czytaj codziennie Biblię, to jest Słowo Boże
Jezus Chrystus mówi: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę.”
Ew. Jana 14:23

Rozmawiaj codziennie poprzez modlitwę z Jezusem Chrystusem
Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
I List Jana 5:14

Pozwól, by twoje życie było przemieniane przez działanie Ducha Świętego
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Galacjan 5:22


Die Texte unter dem Menüpunkt “Leben” wurden uns freundlicherweise aus dem gleichnamingen Kalender “Leben” in sämtlichen Sprachen von Mission für Süd-Ost-Europa (MSOE) e. V., Postfach 11 11 01, 57081 Siegen, http://www.msoe.org zur Verfügung gestellt.