viață

Creatura

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
Genesa 1:1;27

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!
Apocalipsa 4:11

Domnul zice: „Adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului: pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.”
Isaia 43:6-7


Oamenii şi-au pierdut onoarea înaintea lui Dumnezeu

Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Romani 3:10-11;23

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit.
Romani 5:12

Plata păcatului este moartea.
Romani 6:23


Dumnezeu binecuvântează lumea cu dragostea lui

Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.
1Ioan 4:9-10

Am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă! Şi harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care este în Hristos Isus. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi.”
1Timotei 1:13-15


Viaţa Domnului Isus Hristos pe pămînt

Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.
Faptele apostolilor 10:38

Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor.
Matei 9:35-36

Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!
Ioan 1:29


Cum poate fi mântuit un om?

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.
Isaia 55:6-7

Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.
Faptele apostolilor 3:19

Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.”
Marcu 1:14-15


Numai Isus Hristos poate mântui omul

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.
1Timotei 2:5-6

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.
Faptele apostolilor 4:12

Isus Hristos spune: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”
Ioan 14:6


De ce trebuia să moară Isus Hristos pentru mântuirea noastră?

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Isaia 53:5-6

Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.
Luca 24:7

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.
Efeseni 1:7


Numai credinţa

Fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
Evrei 11:6

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.
Romani 10:9-10

Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.
Romani 10:13


Numai harul lui Dumnezeu

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
Efeseni 2:8-10

Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
Romani 3:20;24


Începe viaţa cu Domnul Isus Hristos

Mărturiseşte-ţi păcatele
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.
1Ioan 1:9

Primeşte mântuirea cu mulţumire
Care dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi va arunca în fundul mării toate păcatele lor.
Vezi Mica 7:18-19


Rugăciunea mea

„Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că mă iubeşti şi ai plătit vina mea. Ştiu că până acum mi-am trăit viaţa cum am vrut, departe de Tine. Recunosc că sunt păcătos şi că am nevoie de iertare pentru toate păcatele mele. (Spune concret ce porunci ale lui Dumnezeu ai încălcat!)
Doamne Isuse, Te rog, iartă-mi vina. Vreau să mă pocăiesc şi să nu mai trăiesc ca până acum, ci de acum înainte să ascult de Tine şi să fac voia Ta. Doamne Isuse, condu-mi Tu viaţa, şi fă-mă aşa cum vrei Tu. Vreau să trăiesc pentru gloria Ta. Amin.”


Viaţa cu Domnul Isus Hristos

Citeşte zilnic Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu!
Isus Hristos spune: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu.”
Vezi Ioan 14:23

Vorbeşte în fiecare zi cu Isus Hristos în rugăciune!
Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
1Ioan 5:14

Permite Duhului Sfânt să-ţi schimbe viaţa!
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.
Galateni 5:22


Die Texte unter dem Menüpunkt “Leben” wurden uns freundlicherweise aus dem gleichnamingen Kalender “Leben” in sämtlichen Sprachen von Mission für Süd-Ost-Europa (MSOE) e. V., Postfach 11 11 01, 57081 Siegen, http://www.msoe.org zur Verfügung gestellt.