живот

Сътворението

В началото Бог сътвори небето и земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
Битие 1:1;27

Господи, Боже наш! Ти си достоен да получиш слава и чест, и власт, защото ти сътвори всичко. Всичко съществува и е сътворено, защото такава бе волята ти.
Откровение 4:11

Бог казва: “Доведи синовете Ми отдалеч и дъщерите Ми – от земния край: всички, (…) които сътворих за славата Си.”
Исая 43:6-7


Хората изгубиха славата си при Бога

Няма нито един човек без грях. Няма нито един, който разбира. Няма нито един, който търси Бога. Защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава.
Римляни 3:10;11;23

Така както грехът дойде на света чрез един човек, а чрез греха дойде смъртта, така и чрез греха смъртта се разпространи във всички хора, защото всички съгрешиха.
Римляни 5:12

Заплатата на греха е смърт.
Римляни 6:23


Бог дарява света с любовта си

Ето как Бог показа любовта си към нас: той изпрати в света Своя Единствен Син, за да ни даде живот чрез Него. Истинска любов е не нашата любов към Бога, а Божията любов към нас, която Той показа, като изпрати Своя Син да бъде изкупителна жертва за греховете ни.
1.Йоаново 4:9;10

Той прояви милост към мен, защото тогава не бях вярващ и не знаех какво върша. Но благодатта на нашия Господ ми бе дадена изобилно и заедно с нея дойдоха вярата и любовта, които са в Христос Иисус. Това, което казвам, е истина и заслужава да се приеме напълно – Христос Иисус дойде на света да спаси грешниците.
1.Тимотей 1:13-15


Животът на Иисус Христос на земята

Иисус от Назарет беше помазан от Бога със Святия Дух и с власт и той обиколи цяла Юдея, като вършеше добрини и лекуваше онези, които бяха под властта на дявола, защото Бог беше с него.
Деяния 10:38

Иисус обикаляше всички градове и села. Той поучаваше в синагогите им, проповядваше Благата вест за царството и лекуваше всякаква болест и немощ. Когато видя тълпите хора, Иисус ги съжали, защото бяха измъчени и безпомощни като овце, които нямат пастир.
Матей 9:35;36

Вижте, това е Божието Агне, което поема греховете на света!
Йоан 1:29


Как може да се спаси човек?

Търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте Го, докато е близо. Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният – помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
Исая 55:6;7

Затова покайте се и се върнете при Бога, за да бъдат заличени греховете ви.
Деяния 3:19

Иисус дойде в Галилея и започна да проповядва Благата вест от Бога, като казваше: „Времето дойде. Божието царство наближава. Покайте се и повярвайте в Благата вест!“
Марк 1:14;15


Само Иисус Христос може да спаси хората

Има само един Бог и само един е посредникът между Бога и хората: Христос Иисус, който сам бе човек. Той даде себе си като откуп за греховете на всички и така доказа Божията любов към хората точно когато трябваше.
1.Тимотей 2:5;6

Единствено в него можете да намерите спасение, защото няма друго име под небето, дадено на хората, чрез което трябва да се спасим!
Деяния 4:12

Иисус Христос казва: “Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.”
Йоан 14:6


Защо Иисус Христос трябваше да умре за нашето спасение?

Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
Исая 53:5;6

Човешкият Син трябва да бъде предаден на грешни човеци, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне.
Лука 24:7

В Христос ние сме изкупени чрез неговата кръв. Греховете ни са простени чрез неговата богата благодат.
Ефесяни 1:7


Единствено вярата

Без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.
Евреи 11:6

Ако изповядаш, че Иисус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще бъдеш спасен. Защото вярваме със сърцата си и това води до нашето оправдание, и изповядваме с устните си и това води до нашето спасение.
Римляни 10:9;10

Всеки, който призове името на Господа, ще бъде спасен.
Римляни 10:13


Единствено Божията благодат

Защото по Божията благодат сте спасени чрез вярата и това не идва от вас самите, а е дар от Бога. То не е резултат от нечие дело, така че никой не може да се хвали с това. Бог ни направи това, което сме сега. Той ни създаде в Христос Иисус за добрите дела, които вече бе подготвил, за да ги вършим в живота си.
Ефесяни 2:8-10

Никой няма да бъде оправдан пред Бога заради подчинение на закона, защото законът само показва греха ни. Но Бог ни прави праведни чрез своята благодат даром, като ни освобождава от греха чрез Христос Иисус.
Римляни 3:20;24


Започване на живот с Иисус Христос

Признайте греховете си
Но ако признаваме греховете си, Бог ще ни прости. Той ще ни очисти от всички злини, които сме извършили, защото държи на думата си и е справедлив.
1.Йоаново 1:9

Приемете с благодарност прощението
Кой е Бог като Теб, Който прощава беззаконие и не държи гнева Си винаги, защото Му е угодно да показва милост. Той ще хвърли всичките ни грехове в морските дълбочини!
из Михей 7:18-19


Моята молитва

“Господи Иисусе Христе, благодаря ти, че ме обичаш и че си платил за моята вина. Осъзнах, че до този момент сам определях живота си и живях отделен от теб. Осъзнах, че съм грешник и че се нуждая от опрощението на всичките си грехове. (Кажете на Иисус Христос конкретно, къде сте престъпили Божиите заповеди.) Господи Иисусе, прости вината ми. Искам да се върна. Вече не искам да живея както преди, а желая от сега нататък да те обичам, да се радвам в теб и да изпълнявам твоята воля. Господи Иисусе, моля те Ти да поемеш властта в моя живот и да ме направиш такъв, какъвто ме искаш. Искам да живея за твоя прослава. Амин.”


Живот с Иисус Христос

Четете ежедневно в Божието Слово, Библията
Иисус Христос казва: “Ако някой ме обича, ще постъпва според учението ми.”
из Йоан 14:23

Говорете всеки ден в молитва с Иисус Христос
С увереност можем да пристъпим към Бога, защото той ни слуша, когато го молим за нещо, което е по волята му.
1.Йоаново 5:14

Позволете живота Ви да бъде променен чрез действието на Святия Дух
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.
Галатяни 5:22


Die Texte unter dem Menüpunkt “Leben” wurden uns freundlicherweise aus dem gleichnamingen Kalender “Leben” in sämtlichen Sprachen von Mission für Süd-Ost-Europa (MSOE) e. V., Postfach 11 11 01, 57081 Siegen, http://www.msoe.org zur Verfügung gestellt.