život

Stvoření

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej; jako muže a ženu stvořil je.
Genesis 1,1.27

Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.
Zjevení 4,11

Bůh říká: „Přiveď mé syny zdaleka, mé dcery ze světových stran, všechny ty, jež jsem stvořil k slávě své.“
Izaiáš 43,6.7


Lidé ztratili před Bohem úctu

Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.
Římanům 3,10.11.23

Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.
Římanům 5,12

Odplata za hřích je smrt.
Římanům 6,23


Bůh obdaroval svět svou láskou

V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.
1. Jan 4,9.10

Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda – kéž by ji každý přijal: Kristus přišel na svět, aby spasil hříšníky.
1. Timoteus 1,13-15


Život Ježíše Krista na zemi

Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.
Skutky 10,38

Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře.
Matouš 9,35.36

Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.
Jan 1,29


Jak může být člověk zachráněn?

Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je. Bezbožník ať svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. Ať se navrátí k Hospodinu – slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští.
Izaiáš 55,6.7

Čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí.
Skutky 3,19

Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: „Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Marek 1,14.15


Jen Ježíš Kristus může lidi zachránit

Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. Toto svědectví přišlo v pravý čas.
1. Timoteus 2,5.6

V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!
Skutky 4,12

Ježíš Kristus říká: „Já jsem ta cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14,6


Proč musel Ježíš Kristus zemřít za naši záchranu?

On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.
Izaiáš 53,5.6

Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.
Lukáš 24,7

V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti.
Efeským 1,7


Pouze vírou

Bez víry si přece Boží oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
Židům 11,6

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.
Římanům 10,9.10

Každý, kdo vzývá  Hospodinovo jméno, bude zachráněn.
Římanům 10,13


Pouze milostí Boží

Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.
Efeským 2,8.9

Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo. Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Lidé jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši.
Římanům 3,20.24


Začněte život s Ježíšem Kristem

Vyznejte své hříchy
Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
1. Jan 1,9

Přijměte odpuštění s vděčností
Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbil. Všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře!
z Micheáše 7,18-19


Moje modlitba

„Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že mě miluješ a že jsi za moji vinu zaplatil. Uvědomil jsem si, že jsem si svůj život dosud určoval sám a že jsem žil nezávisle na tobě. Tvé slovo mi dalo poznat, že jsem se proti tobě provinil. Toužím po odpuštění všech mých hříchů. (Vyjmenujte Pánu Ježíši Kristu konkrétně, jak jste se proti Božím přikázáním provinili.) Pane Ježíši Kriste, odpusť mi moje viny. Chtěl bych, aby můj život nabral jiný směr. Chtěl bych se obrátit   a už dále nežit jako dosud. Chci tě od nynějška milovat, těšit se z tebe a žít podle tvé vůle.
Pane Ježíši, ujmi se vlády nad mým životem a změň mě tak, jak ty mě chceš mít. Chci žít ke tvé slávě. Amen.“


Život s Ježíšem Kristem

Čtěte každý den Bibli, tj. Boží slovo
Ježíš Kristus řekl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“
z Jana 14,23

Obracejte se každý den k Ježíši Kristu v modlitbě
To je smělá důvěra, kterou k němu máme. Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.
1. Jan 5,14

Nechte svůj život působením Ducha svatého proměnit
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.
Galatským 5,22


Die Texte unter dem Menüpunkt “Leben” wurden uns freundlicherweise aus dem gleichnamingen Kalender “Leben” in sämtlichen Sprachen von Mission für Süd-Ost-Europa (MSOE) e. V., Postfach 11 11 01, 57081 Siegen, http://www.msoe.org zur Verfügung gestellt.